Schoolraad

In de Schoolraad hebben ouders zitting van de kinderen van 4 tot 12 jaar. Verkiezing van de leden vindt in de regel plaats zoals in het huishoudelijk reglement wordt aangegeven. Dit huishoudelijk reglement is op school aanwezig.

 

De taak van de schoolraad is het bevorderen van de relatie tussen de ouders enerzijds en het bevoegd gezag en de school anderzijds en wel op een zodanige wijze, dat de werkzaamheden van de schoolraad bijdragen aan het zo optimaal mogelijk functioneren van het onderwijs.

 

Van elke vergadering van de schoolraad wordt een verslag gemaakt waarvan een kopie aan de directie en het team wordt verzonden.