Medezeggenschapsraad

Medezeggenschapsraad

Binnen de school is een Medezeggenschapsraad (hierna: MR) aanwezig. Deze raad bestaat uit drie ouders en drie personeelsleden van de school. De leden van de raad worden gekozen door alle ouders respectievelijk het personeel van de school. Leden van de MR vertegenwoordigen daarmee hun eigen achterban.

Via de MR zijn ouders en personeel betrokken bij het schoolbeleid. Over verschillende onderwerpen praat de MR mee. Ze moet zich onder meer uitspreken over roosters, schooltijden, activiteiten- en schoolplannen, ouderbijdrage, ARBO-zaken, vaststelling ouderbijdrage, sponsoring, verwijdering leerlingen enz.. Voor een aantal onderwerpen moet de school advies of instemming vragen aan de MR voordat een besluit genomen wordt. Daarmee is de MR een belangrijke manier om mee te praten over het beleid op school.

Eén lid van de MR heeft zitting in de overkoepelende Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) van de Prisma Scholengroep. Op deze wijze kunnen wij ook onze invloed uitoefenen op het overkoepelende beleid van de Prisma Scholengroep.

De algemene taakomschrijving van medezeggenschapsraden staat in de Wet medezeggenschap scholen (Wms). De MR:

  • bevordert openheid en onderling overleg in de school;
  • waakt tegen discriminatie en gelijke behandeling;
  • doet verslag van de werkzaamheden en overlegt met andere geledingen op school.

Deze wettelijke taken zijn uitgewerkt in het medezeggenschapsreglement. Bijvoorbeeld op welke wijze wij vergaderen en hoe ouders worden geïnformeerd over de werkzaamheden van de MR.

Huidige oudergeleding in de MR

Op dit moment hebben de onderstaande ouders zitting in de MR van De Leeuwerik:

  • Eline Faber (moeder van Joep uit groep 4 en Tim uit groep 2)
  • Maja van den Berg (moeder van Nejc uit groep 4 en Laura uit groep 1)
  • Joyce Zwijnenberg (moeder van Siem uit groep 2 en Fee uit groep 1)

Op de website https://leeuwerik-lewedorp.nl/medezeggenschapsraad/ kunt u onze werkzaamheden (o.a. de notulen van de MR-vergaderingen) volgen.

Indien u vragen of opmerkingen heeft over het functioneren van de MR of bepaalde aspecten onder de aandacht wenst te brengen van de oudergeleding van de MR kunt u ons ten alle tijden aanspreken. Daarnaast kunt u ons bereiken via het e-mailadres

mr@leeuwerik-lewedorp.nl

Met vriendelijke groet,Eline, Maja en Joyce

Verslagen MR vergaderingen:

MR notulen 11 oktober 2021

MR notulen 22 november 2021

Jaarverslag MR De Leeuwerik 2020-2021

MR notulen 24 januari 2022

MR notulen 28 maart 2022

MR notulen 23 mei 2022

MR notulen 11 juli 2022

MR notulen 20 september 2022