Ons onderwijs

Visie in de praktijk

Waar de school voor staat

De Interconfessionele Basisschool “De Leeuwerik” is de enige school in het dorp Lewedorp. Derhalve bezoeken de meeste kinderen die woonachtig zijn in Lewedorp en omgeving onze school. De school is voortgekomen uit een fusie tussen een PC- en een RK school. Het interconfessionele karakter van de school maakt het tot een plaats waar leerlingen van alle gezindten zich op hun plaats kunnen voelen.

Onze identiteit vindt haar wortels in de christelijke traditie. Deze traditie kent bepaalde feestdagen, symbolen en rituelen die door het jaar heen een rol spelen en waar wij aandacht aan besteden. Het betekent ook dat we andere levensovertuigingen respecteren en proberen te begrijpen. Juist vanuit onze keuze voor een interconfessionele school hebben we de opdracht elkaar te verstaan. Er is ons alles aan gelegen in goede harmonie met elkaar om te gaan zonder daarbij een gevoel van meerwaarde achter te laten. We proberen onze leerlingen een naaste te laten zijn, ook als dat niet altijd gemakkelijk is.

Uitgangspunten

Op De Leeuwerik willen we kinderen onderwijs geven in een veilig en warm pedagogisch klimaat. Een gezellige en positieve sfeer in de school vinden we dan ook belangrijk. In het onderwijs dat we geven, houden we zo goed mogelijk rekening met verschillen die er tussen kinderen bestaan op sociaal-emotioneel, lichamelijk en cognitief gebied.

We zorgen ervoor, dat respectvol met andersdenkenden wordt omgegaan. We willen dat kinderen actief en betrokken leren. Dat doen we door de leerstofinhouden betekenisvol voor hen te maken, duidelijke doelen voor de lessen te formuleren, de kinderen soms voor problemen te plaatsen en uitdagend les te geven. We willen kinderen mee laten denken over hun eigen leerproces en daar waar mogelijk hen ook een stukje mee laten bepalen. Dit zal de betrokkenheid van kinderen verhogen. We willen het leerstofaanbod zo goed mogelijk afstemmen op de situatie van onze kinderen, niet alleen voor de kinderen voor wie het leren niet zo makkelijk gaat, maar ook voor de leerling die meer aankan. We willen uitgaan van het competentiegevoel van kinderen.

In ons streven om kinderen te helpen bij hun ontwikkeling om onafhankelijk (autonoom) te worden, zien we voor de leerkrachten een belangrijke rol als coach. Hierbij streven we ernaar om kinderen te leren beslissingen te nemen en problemen op te lossen op basis van eigen verantwoordelijkheid.

De inhoud van het onderwijs

We willen kinderen een uitdagend leerstofaanbod geven. Om dat te bereiken willen we de leerstof zo veel mogelijk aanbieden in betekenisvolle contexten. Dat betekent, dat we niet alleen de methode gebruiken als bron, maar ook buiten de methodes om aanvullende werkvormen zoeken.

We zorgen ervoor dat met de inhoud van onze methoden en speel-leermomenten in de onderbouw en de wijze waarop we deze aanbieden aan de kerndoelen wordt voldaan, zonder dat we de methodes als een keurslijf willen ervaren. We zorgen ervoor dat er een duidelijke en doorgaande leerstoflijn voor alle leer- en vormingsgebieden is, met minimumdoelen voor elk kind en tegelijkertijd kinderen altijd stimuleren om verder te ontwikkelen.

Het gebruik van de computer binnen ons onderwijs biedt kansen, die we goed willen benutten. In de bovenbouw wordt door de kinderen regelmatig met internet gewerkt.

We willen zo goed mogelijk aansluiten bij de behoeften van kinderen. Dat vraagt teambrede afspraken om gedifferentieerd werken op een zo hoog mogelijk niveau te realiseren. De opvang van zorgleerlingen willen we zo veel mogelijk in de groepen realiseren. Dat bereiken we o.m. door goed klassenmanagement.

Interactief lesgeven willen we – zeker in de midden- en bovenbouw – sterk neerzetten.