Medezeggenschap

Binnen de school is een Medezeggenschapsraad (hierna: MR) aanwezig. Deze raad bestaat uit drie ouders en drie personeelsleden van de school. De leden van de raad worden gekozen door alle ouders respectievelijk het personeel van de school. Leden van de MR vertegenwoordigen daarmee hun eigen achterban.

Via de MR zijn ouders en personeel betrokken bij het schoolbeleid. Over verschillende onderwerpen praat de MR mee. Ze moet zich onder meer uitspreken over roosters, schooltijden, activiteiten- en schoolplannen, ouderbijdrage, ARBO-zaken, vaststelling ouderbijdrage, sponsoring, verwijdering leerlingen enz.. Voor een aantal onderwerpen moet de school advies of instemming vragen aan de MR voordat een besluit genomen wordt. Daarmee is de MR een belangrijke manier om mee te praten over het beleid op school.

De algemene taakomschrijving van medezeggenschapsraden staat in de Wet medezeggenschap scholen (Wms). De MR doet verslag van de werkzaamheden en overlegt met andere geledingen op school. Deze wettelijke taken zijn uitgewerkt in het medezeggenschapsreglement. Bijvoorbeeld op welke wijze wij vergaderen en hoe ouders worden geïnformeerd over de werkzaamheden van de MR.

Huidige oudergeleding in de MR

Op dit moment hebben de onderstaande ouders zitting in de MR van De Leeuwerik:

  • Eric van Es (vader van Amelie en Paulien)
  • Rinus de Winter (vader van Niek en Anna)

Op de website van de school kunt u onze werkzaamheden (o.a. de notulen van de MR-vergaderingen) volgen.

Indien u vragen of opmerkingen heeft over het functioneren van de MR of bepaalde aspecten onder de aandacht wenst te brengen van de oudergeleding van de MR kunt u ons ten alle tijden aanspreken. Daarnaast kunt u ons bereiken via het e-mailadres: mr@leeuwerik-lewedorp.nl

Met vriendelijke groet, Eric en Rinus